Финансова помощ във връзка с последиците върху производството на водораслова биомаса в следстве на войната в Украйна

ЗАВЪРШИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

“Финансова помощ във връзка с последиците върху производството на водораслова биомаса в следстве на войната в Украйна”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-5.021 Мерки за предлагане на пазара – сектор “Аквакултури” по приоритетна ос “Насърчаване на предлагането на пазара и преработването” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ООД


В периода 30.11.2023 – 30.12.2023 АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ООД приключва изпълнението на проект “Финансова помощ във връзка с последиците върху производството на водораслова биомаса в следстве на войната в Украйна” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG14MFOP001-5.021-0066-C01 по процедура BG14MFOP001-5.021 Мерки за предлагане на пазара – сектор “Аквакултури”.

Проектът се осъществи в с. Зимница (общ.Мъглиж) с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за за морско дело и рибарство.

Стойността на целия проект е в размер 10 736.33 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 10 736.33 лв., 100% от допустимите разходи по проекта.

Целта на проекта е укрепване на дейността по производство на аквакултура Спирулина и намаляване на последствията от негативния ефект, който войната в Украйна оказва.

В резултат от реализацията на проектното предложение Алгае България ООД бе подпомогната за справяне с последиците от кризата свързана с войната в Украйна, а именно повишаване цените на фуражите и редица други важни за производството суровини.


Проект № BG14MFOP001-5.021-0066-C01 “Финансова помощ във връзка с последиците върху производството на водораслова биомаса в следстве на войната в Украйна” е  финансиран от Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Leave a Reply