Алгае България ООД успешно приключи проект – „Закупуване на автоматичен сепаратор и дозираща / пакетираща машина с модифициран дозатор за ферма за водорасли”

ЗАВЪРШИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

„Закупуване на автоматичен сепаратор и дозираща / пакетираща машина с модифициран дозатор за ферма за водорасли

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-2.013 – Продуктивни инвестиции в аквакултурите – Сектор „Малки проекти”, по приоритетна ос “Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ООД


От 02.06.2021 г. АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ООД приключи изпълнението на проект „Закупуване на автоматичен сепаратор и дозираща / пакетираща машина с модифициран дозатор за ферма за водорасли” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-2.013-0001-C01 по процедура BG14MFOP001-2.013 – Продуктивни инвестиции в аквакултурите – Сектор „Малки проекти”.

Проектът се осъществи в с.Зимница (общ.Мъглиж) с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за за морско дело и рибарство.

Стойността на целия проект е в размер 97 459.02 лв, като безвъзмездната помощ е в размер на 48 729.51 лв (50% от допустимите разходи по проекта), от които, 36 547.13 лв. съфинансиране от ЕФМДР и 12 182.38 лв. съфинансиране от националния бюджет. 

Целта на проекта е фирмата да модернизира основната си дейност при съществуващо водораслово стопанство в с. Зимница.

В резултат от реализацията на проектното предложение Алгае България ООД закупи автоматичен сепаратор за прясна водораслова биомаса и автоматична дозираща / пакетираща машина за готова продукция. Новите машини се очаква да увеличат конкурентоспособността на предприятието, да спомогнат за подобряване на ефективността в производството и подобряване на качеството на продукцията.


Проект BG14MFOP001-2.013-0001-C01 „Закупуване на автоматичен сепаратор и дозираща / пакетираща машина с модифициран дозатор за ферма за водорасли”  е финансиран от Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Leave a Reply