Алгае България стартира проект за изграждане на модерна ферма за водорасли

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

Ферма за водорасли в ПИ 000274 земл. с. Зимница общ. Мъглиж”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-2.006 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРА – СЕКТОР „РЕЦИРКУЛАЦИОННИ СИСТЕМИ“ И СЕКТОР „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ, КАКТО И РАЗШИРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ АКВАКУЛТУРНИ СТОПАНСТВА” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ООД


От 14.03.2018 г. АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ООД започна изпълнението на проект „Ферма за водорасли в ПИ 000274 земл. с. Зимница общ. Мъглиж ” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-2.006-0014-C01 по процедура BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултура – Сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“”.

Проектът ще се осъществи в с. Зимница (общ.Мъглиж) с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за за морско дело и рибарство.

Планираната продължителност е 18 месеца, а стойността на целия проект е в размер 1 684 072.39 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 842 036.19 лв., 50% от допустимите разходи по проекта.

Целите на проектното предложение отговарят на целите, заложените в т. 6 на Условията за кандидатстване по мярката. С реализацията на проекта:

– ще бъде увеличен асортимента на производство, ще бъдат подобрени условията на труд и безопасност на работещите в сектора

– ще бъде развит устойчив бизнес в областта на алтернативните аквакултури

– ще подпомогне за постигането на целите на МНСПА

– ще бъде реализирана икономия на енергийния ресурс от 97%, чрез въвеждане на ВЕИ

– ще бъде използвана производствена технология с ефективно утилизиране на ресурсите – вода, ток, гориво и др.

В резултат от реализацията на проектното предложение ще бъде създаден устойчив бизнес модел с изключителни икономически показатели за отглеждане и реализация на аквакултури с висока пазарна стойност и потенциал. Наред с това проектът има неоспорима стойност в екологичен аспект като в процеса на отглеждане на микроалгите ще бъдат преработвани огромни количества въглероден диоксид и отделян кислород в атмосферата.


Проект BG14MFOP001-2.006-0014-C01 „Ферма за водорасли в ПИ 000274 земл. с. Зимница общ. Мъглиж ”, финансиран от Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Leave a Reply