Завишаване на видовете преработка и опаковкa в обект за преработка и опаковане на хранителни добавки – спирулина

ЗАВЪРШИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

„Завишаване на видовете преработка и опаковкa в обект за преработка и опаковане на хранителни добавки – спирулина

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО” 2014-2020, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG14MFOP001-5.017 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020


От 30.11.2023 г. АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ООД приключи изпълнението на проект „Завишаване на видовете преработка и опаковкa в обект за преработка и опаковане на хранителни добавки – спирулина” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG14MFOP001-5.017-0007-C01 по процедура BG14MFOP001-5.017 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Проектът се осъществи в с. Зимница (общ. Мъглиж) с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за за морско дело и рибарство.

Стойността на целия проект е в размер 561 901,03 лв.
Безвъзмездно финансиране: С максимален размер 280 950,51 лв., от които, 210 712,89 лв. съфинансиране от ЕФМДР и 70 237,62 лв. съфинансиране от националния бюджет на Република България.

Настоящото проектно предложение има за цел да завиши видовете преработка и опаковкa от спирулина в обект за преработка и опаковане на хранителни добавки в с. Зимница, общ. Мъглиж.

Целите на проектното предложение отговарят на целите, заложените цели в т. 6 на Условията за кандидатстване по мярката. С реализацията на проекта:
– ще се въведат ресурсно ефективни технологии и ще се извършат инвестиции за опазване на околната среда в преработвателната промишленост;
– ще се насърчат инвестиции в енергийна ефективност;
– ще се повиши конкурентоспособността чрез развитие на нови или подобрени продукти, процеси или управленски и организационни системи;
– ще се гарантира жизнеспособността на аквакултурите чрез насърчаване на преработването и производството им;
– ще се подобрят условията на труд и безопасност в преработвателното предприятие;
– ще се модернизира предприятието с оглед намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

В резултат от реализацията на проектното предложение ще бъде създаден устойчив бизнес модел с изключителни икономически показатели за преработка на аквакултури с висока пазарна стойност и потенциал.


Проект №BG14MFOP001-5.017-0007-C01 „Завишаване на видовете преработка и опаковкa в обект за преработка и опаковане на хранителни добавки – спирулина” , финансиран от Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Leave a Reply