Алгае България ООД успешно приключи проект – Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ЗАВЪРШИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

„Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-2.014 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по приоритетна ос “Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ООД


От 29.01.2021 г. АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ООД приключи изпълнението на проект „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-2.014-0062-C02 по процедура BG14MFOP001-2.014 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Проектът се осъществи в с.Каменар (общ.Поморие) с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за за морско дело и рибарство.

Стойността на целия проект е в размер 5 600 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 5 600 лв., 100% от допустимите разходи по проекта.

Целта на проекта е помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В резултат от реализацията на проектното предложение Алгае България ООД бе подпомогната за справяне с последиците от кризата свързана с COVID-19. Беше осигурен ценен допълнителен ресурс за покриване на разходи свързани с изплащане на работни заплати.


Проект BG14MFOP001-2.014-0062-C02 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” , финансиран от Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Leave a Reply